> Specjalizacje

Usługi prawne naszej kancelarii – specjalizacje

Kancelaria prawna ma na swoim koncie liczne sukcesy w zakresie spraw z wielu dziedzin prawa na rzecz Klientów indywidualnych oraz firm i instytucji. W szczególności specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa:

NIERUCHOMOŚCI

Zespół doświadczonych prawników naszej Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa nieruchomości. To bardzo ważny obszar naszej działalności. Reprezentujemy indywidualnych inwestorów oraz także polskie i zagraniczne podmioty w transakcjach nabywania nieruchomości: gruntów, budynków, lokali. Przygotowujemy umowy najmu, dzierżawy i pozostałych form korzystania z nieruchomości, jak również zajmujemy się kwestiami administracyjno-prawnymi związanymi z procesem inwestycyjnym. Możemy się też pochwalić bogatym doświadczeniem w nabywaniu nieruchomości od syndyków masy upadłościowej. Uczestnictwo w wielu procesach pozwala nam również na skuteczne doradztwo w kwestiach związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, co do których toczą się lub mogą się toczyć postępowania sądowe lub administracyjne. Możemy pochwalić się licznymi transakcjami oraz rozwiązaniem licznych skomplikowanych casusów związanych z obrotem nieruchomościami na terenie całej Polski. Zespół naszej Kancelarii prawnej dysponuje szerokim doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa nieruchomości także na rzecz Klientów indywidualnych. Świadczy pomoc prawną przy operacjach sprzedaży nieruchomości. Zespół kancelarii ma doświadczenie w prowadzeniu sporów o zasiedzenie nieruchomości, udziałów we współwłasności, zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Kancelaria oferuje także wsparcie w postępowaniach z zakresu przywrócenia naruszonego posiadania oraz ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu. Sprawnie przeprowadza postępowania w przedmiocie sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości. Wielokrotnie w praktyce Kancelarii w przypadku pojawienia się sporu pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości co do sposobu zarządzania nieruchomością, zachodziła konieczność ustalenia nowego sposobu zarządzania nieruchomością, co następowało bądź w drodze mediacji prowadzonej przez kancelarię, bądź na drodze wdrożenia stosownego postępowania mającego na celu uregulowanie kwestii związanych z zarządzaniem nieruchomości.

LINIE ENERGETYCZNE – SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU, BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIE

Po pomoc prawną do Kancelarii coraz częściej zwracają się właściciele nieruchomości, na których stoją słupy energetyczne i nad którymi przebiegają linie energetyczne. Z pomocą prawników próbują oni uzyskiwać odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Formalnie mają ku temu podstawy. Wartość nawet pojedynczych roszczeń odszkodowawczych nierzadko jest znaczna. Właścicielom przysługuje również roszczenie o ustanowienie przez zakład służebności przesyłu. Dochodzenie roszczeń od zakładów energetycznych w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomości w związku z przebiegiem urządzeń przesyłowych oraz ustanowienia służebności przesyłu należy do zakresu specjalizacji Kancelarii.

PRAWO LOKALOWE 

Jedną z dziedzin naszej działalności jest prawo lokalowe. Zajmujemy się doradztwem i prowadzeniem postępowań przesądowych, sądowych i egzekucyjnych z tej dziedziny. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli potrzebujecie pomocy prawnej i doradztwa  z zakresu takich spraw jak prowadzenie negocjacji z lokatorami w przedmiocie zaległości w płatnościach czynszu i opłat eksploatacyjnych pobieranych przez właścicieli, eksmisja lokatorów bez prawa do lokalu socjalnego, jak również dochodzenie odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokali socjalnych w razie zasadzenia lokalu socjalnego na rzecz dłużników. Jednocześnie Kancelaria zdobyła znaczne doświadczenie w postępowaniach mających na celu obronę naruszonych słusznych praw lokatorów.

SPRAWY SPÓŁDZIELCZE

Wiele z mieszkań na polskim rynku mieszkaniowym to mieszkania spółdzielcze. Ten typ nieruchomości może rodzić różnorakie problemy prawne i wątpliwości. Pojawiają się one zwłaszcza przy przenoszeniu prawa własności czy dziedziczeniu. Wątpliwości natury prawnej pojawiają się również w obrębie samych spółdzielni. Nasza Kancelaria prawna z dużym sukcesem przeprowadziła szereg postępowań sądowych związanych z wyodrębnieniem własności lokali, jak też dochodzenia roszczeń z tytułu rozliczenia kosztów inwestycji na podstawie uchwał organów spółdzielni, w tym dotyczących ostatecznych rozliczeń kosztów inwestycji (lokali mieszkalnych, miejsc postojowych) oraz uchylania się od skutków oświadczeń woli złożonych wobec Spółdzielni.

TWORZENIE, REORGANIZACJA, LIKWIDACJA FIRMY

Od przyjętej na samym początku formy działalności gospodarczej zależy bardzo wiele. To nie tylko kwestia elastyczności, skuteczności działania, sprawności decyzyjnej. To również większe albo mniejsze oszczędności wynikające z różnic w opodatkowaniu różnych form działalności. Specjaliści Kancelarii, biegle poruszając się w przepisach prawnych i podatkowych, pomagają wybrać optymalną formułę prowadzenia biznesu bądź sprawnie przeprowadzić proces przekształcenia już działającej firmy. Kancelaria posiada doświadczenie w rejestracji działalności zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wybór formy, taktyki działalności oraz miejsca i sposobu jej prowadzenia następuje przy uwzględnieniu indywidualnych wymagań i potrzeb Klienta. Istotne jest również podejmowanie w interesie Klientów działań sprowadzających sie do powołania spółki celowej, celem przeprowadzenia konkretnych transakcji..

Kancelaria wspiera już istniejącą działalność w prowadzeniu interesów, przygotowując kontrakty handlowe, uchwały organów spółek oraz asystując w zgromadzeniach wspólników. Zajmuje się również relacjami Klientów z ich franczyzobiorcami i agentami. Kancelaria oferuje również kompleksową obsługą księgową prowadzoną we współpracy z renomowanymi biurami rachunkowymi oraz związaną z pozyskiwaniem źródeł finansowania na najkorzystniejszych dostępnych warunkach dla konkretnego podmiotu.

Kancelaria wielokrotnie doradzała swoim Klientom najkorzystniejsze pod względem podatkowym sposoby przeniesienia ogółu praw majątkowych i niemajątkowych na nabywcę

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SPÓŁEK HANDLOWYCH

Kancelaria służy wsparciem przy tworzeniu i reorganizacji działalności w formie spółek zarówno osobowych i kapitałowych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu członków spółek kapitałowych wobec zgłoszonych w stosunku do nich roszczeń cywilnych i karnych z tytułu braku bądź spóźnionego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłość spółki, które to są wysuwane przez wierzycieli indywidualnych jak i instytucjonalnych, w tym ZUS i urzędy skarbowe. Mnogość przeprowadzonych spraw tego typu pozwala Kancelarii ustalić najbardziej efektywną metodykę obrony wobec zgłaszanych roszczeń w stosunku do członków zarządu spółki.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ

Przedsiębiorca powinien być przygotowany na pogorszenie się koniunktury, nawet jeśli firma przeżywa w danym czasie okres prosperity. Dzięki bacznej obserwacji swojej sytuacji finansowej oraz czynników mogących świadczyć o zbliżającym się załamaniu można uniknąć najgorszego, czyli braku płynności finansowej i konieczności ogłoszenia upadłości. Jak pokazuje praktyka, większość wniosków o upadłość jest składana za późno, a przedsiębiorca dowiaduje się o możliwości prawnego zakończenia działalności dopiero w momencie, kiedy utrata płynności finansowej jest na tyle duża, że nie stać go już nawet na wszczęcie postępowania upadłościowego. Nasi prawnicy doradzają Klientom w postępowaniu poprzedzającym postępowanie upadłościowe, celem uniknięcia zgłoszenia upadłości w tym poprzez prowadzenie negocjacji oraz zawieranie porozumień z wierzycielami. Przygotowuje również dokumentację potrzebną w sprawach z zakresu tej specjalizacji, w tym plany restrukturyzacji zadłużenia oraz doradza w kwestiach dotyczących sprzedaży w drodze przetargu aktywów wchodzących w skład masy upadłościowej. Współpracuje również z syndykami w celu kompleksowego i jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia upadłości dla Klienta.

PROCES SĄDOWY I ARBITRAŻ

Kancelaria prawna reprezentuje Klientów w sądach wszystkich instancji w sprawach cywilnych , karnych, administracyjnych w tym w sprawach osobistych, jak również związanych z związanych z praktyką obrotu gospodarczego, które wymagają specjalistycznej wiedzy i przygotowania, jak np. dochodzenie wykonania umów lub odszkodowań, jak również w postępowaniach upadłościowych, także w sprawach dotyczących kwestii własnościowych . Współpracujemy także z kancelariami i radcami prawnymi prowadzącymi praktykę poza Poznaniem. Wskazane postępowania Kancelarią najczęściej łączy z postępowaniami restrukturyzacyjnymi prowadzonymi w imieniu klienta z wierzycielem, najczęściej instytucjonalnym, które ma za zadanie zredukować oraz ustalić dogodne terminy płatności ratalnych wymagalnych wierzytelności.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 

Kłopoty w odzyskiwaniu należności to jeden z poważniejszych problemów polskich przedsiębiorców. Zwłoka i opóźnienia w płatnościach pociągają za sobą ryzyko utraty płynności finansowej przez wierzyciela, a w najgorszym wypadku prowadzą do upadłości podmiotu. Skuteczna windykacja należności pozwala na uniknięcie problemów związanych z wypłacalnością.

PRAWNA OCHRONA DŁUŻNIKÓW 

Działalność gospodarcza oraz podejmowanie czynności przez konsumentów, celem osiągnięcia sukcesu, wymagają nie tylko przygotowania się do podejmowanych działań, ale i rozważenia wszelkich konsekwencji, jakie za sobą pociągają. Kancelaria wspiera Klientów celem uniknięcia negatywnych konsekwencji podejmowanych działań, w tym również finansowych, gwarantując prawna opiekę w pełnym zakresie. W sytuacji popadnięcia w zadłużenie Kancelaria pomaga wybrać optymalny sposób na oddłużenie, a w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego czy upadłościowego zapewnia skuteczną ochronę prawną w toku tych postępowań, bacząc na prawidłowy jego przebieg. Powództwa przeciwegzekucyjne stanowią obronę przed roszczeniami dochodzonymi na drodze egzekucji komorniczej, wdrażanie niniejszej procedury często jest jedynym sposobem ochrony dorobku życia dłużnika. Wskazane postępowania Kancelaria najczęściej łączy z postępowaniami restrukturyzacyjnymi prowadzonymi w imieniu Klienta z wierzycielem, najczęściej instytucjonalnym, które ma za zadanie zredukować oraz ustalić dogodne terminy płatności ratalnych wymagalnych wierzytelności.

PRAWO PRACY 

Nasi prawnicy, specjaliści od prawa pracy, doradzają polskim i zagranicznym firmom, między innymi w zakresie zatrudniania pracowników na zasadzie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Kancelaria przygotowuje projekty w/w umów oraz kontraktów menadżerskich oraz doradza Klientom w optymalizacji kosztów zatrudnienia, przygotowuje regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń oraz funduszy socjalnych. Oferujemy też pomoc prawną w przypadku postępowań przed sądami pracy.

Praktyka Kancelarii obejmuje także reprezentowanie Klientów w związku z mobbingiem i dyskryminacją ze strony pracodawcy. Kancelaria zdobyła nadto doświadczenie w postępowaniach o przywrócenie do pracy i odszkodowanie spowodowanych działaniami pracodawców naruszającymi uprawnienia pracownicze.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W sprawach z zakresu prawa administracyjnego zajmujemy się między innymi odwołaniami od decyzji administracyjnych w tym w zakresie prawa budowlanego i telekomunikacyjnego, ewidencji, podziałów nieruchomości, wywłaszczenia , w tym pod budowę autostrad , związanych z ochroną środowiska, a także reprezentujemy naszych Klientów w procedurach przetargowych. Postępowania administracyjne prowadzone przez Kancelarię dotyczą każdego szczebla postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego.

BANKOWOŚC I FINANSE 

Nasi prawnicy posiadają przekrojowe doświadczenie w zagadnieniach regulacyjnych prawa bankowego. Mamy za sobą wiele lat doradztwa prawnego prowadzonego dla banków w zakresie złożonych kwestii regulacyjnych. Zdarzyło nam się wielokrotnie reprezentować naszych Klientów w kontaktach z organami nadzoru bankowego i finansowego w związku z uzyskiwaniem zezwoleń przewidzianych w prawie bankowym, kształtowaniu składu osobowego organów banku, reorganizacji prowadzonej działalności, czy restrukturyzowania zadłużenia. Doradzamy bankom w różnych aspektach ich bieżącej działalności. Podejmujemy wydawania opinii prawnych na temat się z kredytów konsumenckich, odpowiedzialności banków wobec klientów, zgodności postanowień umownych z przepisami prawa oraz bankowości elektronicznej. Kancelaria reprezentuje klientów w restrukturyzacji zaciągniętych wobec banku zobowiązań na wszystkich etapach postępowania polubownego, pozasądowego i sądowego i egzekucyjnego.

OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

Pod wpływem możliwości skorzystania ze środków unijnych odnotowujemy w Polce prężny rozwój branży rolniczej. Zespół Kancelarii oferuje doradztwo prawne ukierunkowane na rozwój tej formy działalności, w zakresie inwestycji rolniczych, restrukturyzacji działalności, uzyskiwania wsparcia finansowego dla rolników oraz reprezentacji przed organami i instytucjami bankowymi i rolniczymi w tym ARiMR m.in. w zakresie dopłat unijnych i innych możliwości wsparcia.

POSTĘPOWANIE ALIMENTACYJNE 

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentów. Co ważne, potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego mogą się zmienić. Można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Obecne skomplikowane realia gospodarcze generują możliwość znacznej bądź też całkowitej utraty uzyskiwania dochodów. W zderzeniu z obowiązkiem alimentacyjnym stwierdzonym orzeczeniem sądowym powoduje konieczność przeprowadzenia stosownego postępowania mającego na celu dostosowanie wysokości alimentów do możliwości płatniczych zobowiązanego. Nasza Kancelaria prawna z sukcesem dla Klientów prowadzi postępowania w celu zmniejszenie wysokości zasądzonych alimentów, jak również mające na celu podwyższenie alimentów juz zasądzonych w przypadku ich braku adekwatności do potrzeb osoby uprawnionej.

DZIEDZICZENIE, SPADKI, TESTAMENTY

Procedura dziedziczenia majątku, zwłaszcza w skomplikowanej sytuacji rodzinnej, bywa źródłem wielu wątpliwości, nieporozumień i konfliktów. Konfliktom takim można częściowo zapobiec, wcześniej określając, w testamencie, sposób podziału majątku, z kolei spadkobiercy powinni zawczasu poznać swoje prawa i obowiązki. Prawidłowe doradztwo w sprawach z zakresu prawa spadkowego pozwala uniknąć problemów z zarządem majątkiem spadkowym i podziałem spadku.

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Ubezpieczenia społeczne oferują ubezpieczonym ochronę w sytuacji wystąpienia choroby, niezdolności do pracy, urodzenia dziecka czy przejścia na emeryturę. System ubezpieczeń społecznych w Polsce jest dość rozbudowany, stąd często pojawiają się wątpliwości, jakie konkretnie świadczenia nam z niego przysługują. Fachowe wsparcie w postępowaniach w przedmiocie uzyskiwania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń wypadkowych, postępowaniach emerytalno – rentowych, w tym w przedmiocie waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych zarówno przed organem rentowym pozwala na szybkie uzyskanie środków pieniężnych na zabezpieczenie społeczne.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH 

Dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Może też żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Ma też, prawo do zadośćuczynienia pieniężnego oraz zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także do odszkodowania za ewentualne straty materialne. Kancelaria prawna dysponuje doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń w wynikających z naruszenia dóbr osobistych zarówno na gruncie prawa cywilnego ja i innych gałęzi prawa.

POLISY KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

Wypadki komunikacyjne oraz inne negatywne zdarzenia losowe są zdarzeniami powszechnymi, niestety powszechne są również problemy związane z uzyskaniem świadczeń z ubezpieczeń dotyczących w/w świadczeń. Kancelaria skutecznie wspiera Klientów w odzyskaniu świadczeń od ubezpieczycieli związanych z wypadkami komunikacyjnymi i innymi zdarzeniami losowymi objętymi opieka ubezpieczeniową. Osobny rozdział praktyki Kancelarii wypełniają postępowania prowadzone wobec ubezpieczycieli tytułem odzyskania należności klientów z polis inwestycyjnych.

WALORYZACJA POLIS POSAGOWYCH 

W orzecznictwie jest utrwalona zasada, że wysokość sum ubezpieczenia należnych z tytułu umów ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci może być zmieniona w oparciu o waloryzację Świadczenia te są bowiem świadczeniami pieniężnymi i nie mają charakteru odszkodowawczego. Żadne przepisy nie regulują jednak jak – w sensie matematycznym – należy dokonywać waloryzacji polis posagowych. W praktyce sądy porównują kwotę uposażenia z ilością średnich pensji. Fachowe doradztwo w zakresie waloryzacji polis posagowych pozwala na realizację celu przyświecającego instytucji polis posagowych.

REPRYWATYZACJA

Stanowi skutek przełomu ustrojowego, który nastąpił w Polsce na przełomie lat 80-tych i 90 –tych Procedura zwrotu znacjonalizowanych nieruchomości jest długotrwała i skomplikowana. Skutecznie przeprowadzone przez Kancelarię postępowanie reprywatyzacyjne pozwala skrócić okres odzyskania majątku, w tym w szczególności przejętego przez Państwo mienia na podstawie dekretu o reformie rolnej z 1944 roku. Zwrot majątków ziemskich znacjonalizowanych na mocy dekretu o reformie rolnej możliwy jest m.in. poprzez stwierdzenie, iż majątek nie podpadał pod zastosowanie dekretu o reformie rolnej, co następuje w postępowaniu przed organem administracji. Zazwyczaj w tym postępowaniu następuje badanie, czy zespół pałacowy (jeżeli takowy wchodził w skład majątku) pozostawał z resztą nieruchomości w związku funkcjonalnym, zatem z reguły czy budynki (pałacowe, dworskie itp.) służyły w jakiś sposób produkcji rolnej. W sytuacji, gdy budynki stanowiły rezydencje o charakterze reprezentacyjnym i nie były powiązane z produkcją rolną, związek taki należy wykluczyć. Skutkiem tego winno być orzeczenie o niepodpadaniu budynków pod przepisy dekretu. Tym samym przejęcie winno zostać uznane za nieważne. Zwrot przejętej nieruchomości możliwy jest również z postępowaniu o stwierdzenie nieważności art. 2 dekretu o reformie rolnej. Właścicielom przejętych majątków lub ich następcom prawnym przysługują również roszczenia odszkodowawcze nakierowane przede wszystkim na restytucję naturalną (art. 361 § 1 KC), możliwość podważania skuteczności celu rozporządzenia, jak również powództwo o ustalenie prawa własności oraz żądanie uzgodnienia treści księgi wieczystej ze stanem prawnym.

Doświadczenie Kancelarii pozwoli na wybór optymalnej dla Klienta drogi odzyskania przejętego majątku.